Privatlivspolitik - Insolvensportalen

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab (’Bech-Bruun’, ’vi’ eller ’os’) er dataansvarlig for behandlingen af per-sonoplysninger når du opretter en bruger på insolvensportal.bechbruun.com (”Insolvensportalen”) og for behandlingen af konkursboets personoplysninger i forbindelse med bobehandlingen, når Bech-Bruun er udpeget som kurator.

1. Når du opretter en bruger på Insolvensportalen

Typer af personoplysninger

Når du opretter dig som bruger på Insolvensportalen, behandler Bech-Bruun dine personoplysninger. Vi kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
- Dit navn
- Din e-mailadresse
- Dit telefonnummer
- Din adresse
- Digitale fodspor
- Valgte sprog
- Om du har tilmeldt dig nyhedsbreve
- Hvilket konkursbo du ønsker at anmelde krav i
- Hvilken virksomhed du eventuelt anmelder på vegne af
- Din IP adresse
- Login med NemID/medarbejdersignatur

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
- Håndtering af din anmeldelse af et krav på portalen
- Administration af brugerkonto/profil

Behandlingsgrundlag

Bech-Bruun behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
- Legitime interesser: Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at administrere de oprettede brugerkonti samt vores legitime interesse i at kunne håndtere de krav, der bliver anmeldt via Insolvensportalen (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Modtagere af personoplysningerne

Tredjeparter kan få adgang til dine personoplysninger på baggrund af et kontraktuelt forhold med Bech-Bruun, når de leverer relevante ydelser til Bech-Bruun som fx hosting og vedligeholdelse. Sådanne leve-randører (databehandlere) vil kun behandle personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale og i overensstemmelse med vores instruks.

Vi videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt, hvilket fx vil kunne ske til:
• Domstole
• Politiet
• Bech-Bruuns rådgivere, fx advokater eller revisorer

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, som er etableret i lande uden for EU/EØS, herunder enheder i koncernen, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være baseret på EU-Kommissionens standardkontrakter.

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 2 år fra det tidspunkt, hvor du sidst var logget ind, forudsat at du ikke længere har krav i åbne sager om konkursboer. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

2. Når du anmelder et krav i et konkursbo, som Bech-Bruun er kurator for

Typer af personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af det konkursbo, du anmelder et krav i, indsamler og behandler vi oplysninger om fysiske personer. Vi kan indsamle og behandle følgende personoplysninger, når det er nødvendigt:

• Kontaktoplysninger
• Oplysninger om dit krav i konkursboet
• Kontooplysninger
• Økonomiske oplysninger, herunder skatteoplysninger
• CPR-nummer
• Oplysninger om strafbare forhold
• Oplysninger om helbred
• Oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold
• Korrespondance med dig
• Andre oplysninger, du giver os

Formålene med behandlingen

Vores indsamling og behandling af personoplysninger vedrørende kreditorer/dig/jer hos den konkursram-te sker for at fremme boets behandling, herunder for at:

• Repræsentere boet i enhver henseende
• Identificere og realisere selskabets aktiver og foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner over aktiverne
• Udfærdige en oversigt over boets aktiver og passiver
• Undersøge de vigtigste årsager til konkursen
• Forklare væsentlige afvigelser mellem det seneste udarbejdede regnskab og boets status
• Undersøge om der er foretaget omstødelige eller erstatningspådragende dispositioner mv.
• Registrere og vurdere anmeldelser samt gennemføre fordringsprøvelsessager og udbetale eventuel dividende
• Udarbejde indstilling om, hvorvidt der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne
• Afklare om der er grundlag for politimæssig efterforskning og give politiet meddelelse herom
• Realisere aktiver og udbetale korrekt dividende.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
• Retlig forpligtelse: Vi behandler dine almindelige personoplysninger med henblik på overholdelse af lovkrav, herunder bogføringsloven samt moms- og skattelovgivningen (særligt forpligtelsen ifølge § 7G i skattekontrolloven til at indberette om udlodninger fra konkursboer) (databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra c).
• Berettiget interesse: Vi kan behandle oplysninger om strafbare forhold med henblik på varetagelse af en berettiget interesse i at sikre konkursboets midler (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3)
• Vi kan behandle dit CPR-nummer, når det følger af lovgivningen (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1)
• Håndtering af retskrav: Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger, i det omfang behandlin-gen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttel-sesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e og artikel 6, stk. 1, litra f).

Modtagere af personoplysningerne

Tredjeparter kan få adgang til dine personoplysninger på baggrund af et kontraktuelt forhold med Bech-Bruun og/eller konkursboet, når de leverer relevante ydelser til Bech-Bruun og/eller konkursboet, som fx administration af løn, udlæg og andre oplysninger om kompensation, it-hosting og vedligeholdelse. Så-danne leverandører (databehandlere) vil kun behandle personoplysninger på baggrund af en databe-handleraftale og i overensstemmelse med vores instruks.
Konkursboet videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt, hvilket fx vil kunne ske til:
• Lønmodtagernes Garantifond
• Domstole (herunder fogedretten og skifteretten)
• Politiet
• SKAT
• Andre kreditorer
• Andre rådgivere i forbindelse med behandlingen af konkursboet, herunder banker, finansielle rådgi-vere, andre advokatkontorer, revisorer mv.

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, som er etableret i lande uden for EU/EØS, herunder enheder i koncernen, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være baseret på EU-Kommissionens standardkontrakter.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger bliver alene opbevaret så længe det har et formål og maksimalt i 10 år efter konkurs-boets endelige afslutning af hensyn til forældelsesreglerne i forbindelse med et eventuelt erstatningskrav rejst over for kurator i anledning af bobehandlingen, herunder også krav med forlænget forældelsesfrist.

Oplysninger, som du afgiver på Insolvensportalen i forbindelse med, at du opretter et krav, bliver slettet efter 2 måneder, hvis du ikke har gennemført oprettelsen af kravet eller hvis oplysningerne ikke kan knyt-tes til en eksisterende bruger på Insolvensportalen.

3. Rettigheder og kontakt

Ifølge databeskyttelsesforordningen kapitel 3 har fysiske personer en række rettigheder, som de kan gøre gældende over for konkursboet. Det gælder:
• Ret til indsigt
• Ret til berigtigelse
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til dataportabilitet
• Ret til indsigelse.

Vi vil ikke altid være forpligtet til at opfylde disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne opfylde rettighederne i et begrænset omfang.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, som led i behandlingen af konkursboet, kan du kontakte kuratellet ved at rette henvendelse til kurator, advo-kat[navn], Bech-Bruun Advokatpartnerselskab (CVR-nr. 38 53 80 71) med adresse og kontaktoplysninger som angivet i brevfod nedenfor). Klage over kurators behandling af anmelderens personoplysninger kan til enhver tid ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk